Všeobecné obchodné podmienky k používaniu aplikácie “Transportly”

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok k používaniu aplikácie „Transportly“ (Aplikácia) je úprava vzájomných práv a povinností TRANSPORTLY a Používateľa v súvislosti s používaním Aplikácie (VOP).

Tieto VOP predstavujú návrh TRANSPORTLY na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) určený Vám ako Používateľovi. Vy, ako Používateľ Aplikácie, ste zadaním požadovaných registračných údajov a prijatím podmienok používania Aplikácie kliknutím na aktivačný link uvedený v registračnom e-maile prijali návrh TRANSPORTLY v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Vami a Nami došlo k uzavretiu zmluvy na používanie Aplikácie v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP (Zmluva) a Vám vzniklo oprávnenie používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP.

TRANSPORTLY je obchodná spoločnosť Transportly s. r. o., so sídlom Tolstého 170/22, Košice – mestská časť Sever 040 01, Slovenská republika, IČO 53 692 462, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 51258/V (TRANSPORTLY alebo My). Za úkony TRANSPORTLY sa na účely týchto VOP rozumejú úkony osôb, ktoré sú v danom konkrétnom prípade oprávnené konať za TRANSPORTLY.

Používateľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je používateľom Aplikácie a ktorá je pri registrácii na stránke transportly.eu uvedená ako „Používateľ“ (Používateľ alebo Vy).

Kde sa v týchto VOP používajú pojmy s veľkým začiatočným písmenom, je potrebné im prikladať význam, ktorý im je priradený v týchto VOP.

  1. APLIKÁCIA

Aplikácia je on-line aplikáciou, ktorá Vám umožňuje za podmienok stanovených týmito VOP spracúvať Vami vložený obsah. Obsahom sú všetky dáta a údaje, ktoré zadáte do Aplikácie (Obsah). Spracúvaním je vykonávanie operácií s Obsahom v rozsahu a spôsobom predpokladanom a umožnenom Aplikáciou a jej funkcionalitami.

Udelenie oprávnenia využívať Aplikáciu znamená poskytnutie služby, ktorej predmetom je sprístupnenie Aplikácie a jej funkcionalít v stanovenom rozsahu. Základný rozsah funkcionalít Aplikácie (Základné funkcionality) je poskytovaný bezodplatne; rozšírený rozsah funkcionalít Aplikácie (Rozšírené funkcionality) je poskytovaný za odmenu, a to v súlade s týmito VOP. Bližšia špecifikácia Základných funkcionalít a Rozšírených funkcionalít je obsiahnutá v Cenníku v zmysle článku 3 bod 1 týchto VOP.

Aplikácia je autorským dielom TRANSPORTLY.

TRANSPORTLY Vám udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie, územne neobmedzenú a časovo obmedzenú na dobu trvania majetkových práv, najdlhšie však na dobu trvania Zmluvy (na používanie Aplikácie v rozsahu Základných funkcionalít) a na dobu Predplateného obdobia v zmysle článku 3 bod 1 týchto VOP (na používanie Aplikácie v rozsahu Rozšírených funkcionalít).

Licencia sa udeľuje na používanie Aplikácie v súlade s jej určením a s podmienkami uvedenými v týchto VOP a v návode na používanie Aplikácie (Návod). Používateľ nie je oprávnený akokoľvek zasahovať do Aplikácie alebo ju meniť, s výnimkou úprav, ktoré v zmysle donucujúcich ustanovení právnych predpisov nemožno vylúčiť; porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Licencia na používanie Aplikácie v rozsahu Základných funkcionalít sa poskytuje bezodplatne. Licencia na používanie Aplikácie v rozsahu Rozšírených funkcionalít sa poskytuje za odmenu v zmysle čl. 3 týchto VOP.

3. POPLATKY A PLATOBNÉ PODMIENKY

Pokiaľ máte záujem využívať Rozšírené funkcionality, môžete si ich objednať priamo prostredníctvom Aplikácie, a to za poplatok v zmysle cenníka uverejneného na stránke transportly.eu a v samotnej Aplikácii (Cenník). Cenník stanovuje výšky poplatkov za sprístupnenie Rozšírených funkcionalít na príslušné časové obdobie (Predplatené obdobie). Jednotkou Predplateného obdobia je jeden mesiac a najkratšie Predplatené obdobie je jeden mesiac (t. j. 30 kalendárnych dní).

Poplatok za sprístupnenie Rozšírených funkcionalít predstavuje odmenu za poskytnutie licencie k týmto funkcionalitám.

Rozšírené funkcionality Vám sprístupníme bezprostredne po zadaní Vašej objednávky na sprístupnenie Rozšírených funkcionalít prostredníctvom Aplikácie a uhradení príslušného poplatku za sprístupnenie Rozšírených funkcionalít, a to na dobu Predplateného obdobia, za predpokladu riadneho plnenia Vašich záväzkov v zmysle týchto VOP. Poplatok za sprístupnenie Rozšírených funkcionalít môžete uhradiť poukázaním príslušnej sumy na účet TRANSPORTLY, ktorý Vám bude oznámený spolu s ostatným údajmi potrebnými na realizáciu úhrady na Vašu e- mailovú adresu, ktorú ste uviedli v rámci registrácie k Aplikácii, po zadaní objednávky. Poplatok sa považuje za uhradený pripísaním celej čiastky poplatku na účet TRANSPORTLY.
Zdôrazňujeme, že v prípade neuhradenia príslušného poplatku za sprístupnenie Rozšírených funkcionalít po uplynutí Predplatného obdobia, budete môcť využívať opäť iba Základné funkcionality Aplikácie.

Po obdŕžaní príslušného poplatku v zmysle ods. 3 tohto článku Vám TRANSPORTLY vystaví daňový doklad (faktúru) za sprístupnenie Rozšírených funkcionalít.

Uzavretím Zmluvy udeľuje Používateľ pre TRANSPORTLY súhlas, aby všetky daňové doklady za používanie Aplikácie boli vydávané vo forme elektronickej faktúry, ktoré Vám budú zasielané na Vašu e- mailovú adresu zadanú v rámci registrácie k Aplikácii. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotný daňový doklad pre daňové účely.

TRANSPORTLY je oprávnený Cenník jednostranne zmeniť. Zmena Cenníka sa považuje za oznámenú Používateľovi momentom jej zverejnenia na stránke transportly.eu a zároveň v Aplikácii. Zmeny Cenníka nebudú mať dopad na už zaplatené poplatky a na Predplatené obdobie, za ktoré boli zaplatené poplatky pred zverejnením zmeny Cenníka.

4. ZÁRUKY A VYHLÁSENIA

TRANSPORTLY sprístupňuje Aplikáciu a jej funkcionality „ako sú“.

Beriete na vedomie, že Aplikácia a jej funkcionality sú primárne určené a navrhnuté pre potreby podnikateľov, a to najmä malých a stredných podnikateľov. Aplikácia nie je určená pre spotrebiteľov alebo pre subjekty podliehajúce osobitnej regulácii (napr. banky). Takisto beriete na vedomie, že udelenie oprávnenia využívať Aplikáciu nepredstavuje poskytovanie služieb advokátov, daňových poradcov alebo účtovníkov a Aplikácia ani jej funkcionality nenahrádzajú služby advokátov, daňových poradcov ani účtovníkov.

Ďalej beriete na vedomie, že Aplikácia nie je určená na spracúvanie Obsahu, ktorý svojou povahou spadá pod špecifickú právnu úpravu (napr. Obsah podliehajúci zákonom stanovenej povinnosti mlčanlivosti, Obsah chránený ako bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, utajované skutočnosti a pod.) a že Obsah vkladáte do Aplikácie na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť; TRANSPORTLY nenesie žiadnu zodpovednosť za Obsah.

TRANSPORTLY vyhlasuje, že zaistí primeranú úroveň zabezpečenia Obsahu pred jeho vymazaním, stratou, neoprávneným upravovaním alebo iným poškodením, ako aj pred neoprávneným prístupom tretích osôb. TRANSPORTLY neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, že ním poskytované zabezpečenie Obsahu je v súlade s povinnosťami, ktoré je potrebné dodržiavať pri spracúvaní Obsahu spadajúceho pod špecifickú právnu úpravu v zmysle predchádzajúceho odseku týchto VOP. Používateľ je povinný ukladať si dáta a údaje zadávané do Aplikácie, ako aj všetky výstupy Aplikácie, vlastnými prostriedkami (teda inak ako prostredníctvom Aplikácie), aby na jeho strane nedošlo ku škodám napr. v dôsledku straty či poškodenia Obsahu v Aplikácii a pod.

TRANSPORTLY ďalej vyhlasuje, že Obsah nezneužije vo vlastný prospech a že ho nesprístupní tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy nám takáto povinnosť bude vyplývať zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, alebo kedy to bude potrebné na riadne uplatnenie a ochranu práv a oprávnených záujmov TRANSPORTLY zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou.

TRANSPORTLY bude Vami vložený Obsah uchovávať na vzdialených úložiskách v rámci Slovenskej republiky, ostaných členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Zmluvy založení Európskeho hospodárskeho priestoru, s čím výslovne súhlasíte.

Vyhlasujete, že ste s Obsahom oprávnený nakladať, že disponujete všetkými súhlasmi na nakladanie s Obsahom v rozsahu a forme vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi a že spracovaním Obsahu nedochádza k ohrozeniu alebo porušeniu Vašich práv alebo oprávnených záujmov ani práv či oprávnených záujmov tretích osôb. Ďalej vyhlasujete, že Vami zadané registračné údaje sú pravdivé, správne a úplné a že k registrácii Používateľa a k uzavretiu Zmluvy došlo konaním osoby oprávnenej konať za Používateľa. Vyhlásenia podľa tohto odseku VOP sa považujú za zopakované pri každom použití Aplikácie.

Pokiaľ sa ktorékoľvek Vaše vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku VOP ukáže ako nepravdivé alebo sa takým stane a v tejto súvislosti budú voči TRANSPORTLY uplatnené akékoľvek nároky tretích osôb alebo uložené sankcie zo strany orgánov verejnej moci, zaväzujete sa TRANSPORTLY v plnej miere odškodniť, a to vrátane akýchkoľvek nákladov TRANSPORTLY vzniknutých v dôsledku uplatnenia takých nárokov alebo uloženia takých sankcií alebo v súvislosti s nimi. Poskytnutie nepravdivého vyhlásenia v zmysle predchádzajúceho odseku VOP predstavuje podstatné porušenie Zmluvy.

S prihliadnutím na skutočnosť, že Základné funkcionality sú poskytované bezodplatne, TRANSPORTLY vo vzťahu k Základným funkcionalitám neposkytuje žiadnu záruku ani garanciu ich dostupnosti alebo kvality a nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo vady Základných funkcionalít ani za škodu spôsobenú ich používaním; uvedené skutočnosti beriete na vedomie a Základné funkcionality využívate na vlastnú zodpovednosť.

TRANSPORTLY vyhlasuje, že Rozšírené funkcionality budú poskytované v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich sprístupnenie a podmienky používania Aplikácie v zmysle týchto VOP. V prípade chýb alebo vád Rozšírených funkcionalít súhlasíte, že Vaše nároky sú obmedzené na odstránenie takýchto chýb alebo vád, pričom k ich odstráneniu dôjde v primeranom čase a spôsobom stanoveným TRANSPORTLY, predovšetkým formou update danej funkcionality alebo sprístupnením novšej verzie Aplikácie; odlišné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky v súvislosti so zodpovednosťou za vady sa nepoužijú. Zároveň vyhlasujete, že maximálna výška škody, ktorú v čase uzavretia Zmluvy môžete predvídať ako možný dôsledok porušenia povinností TRANSPORTLY alebo ktorú je možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase uzavretia Zmluvy poznáte alebo máte poznať pri obvyklej starostlivosti, predstavuje sumu rovnajúcu sa výške poplatku za príslušnú funkcionalitu na Predplatené obdobie, v ktorom môže dôjsť k vzniku škody. Súhlasíte s tým, že škoda, ktorá prevyšuje škodu podľa predchádzajúcej vety, sa nenahrádza.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak pred uzavretím Zmluvy alebo v rámci jej plnenia Používateľ poskytne TRANSPORTLY ako prevádzkovateľovi svoje osobné údaje (ak je Používateľ fyzickou osobou) alebo osobné údaje inej fyzickej osoby (osoby oprávnenej v mene a na účet Používateľa konať alebo vykonávať konkrétne práva zo Zmluvy), ďalej len „dotknutá osoba“, TRANSPORTLY bude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať na účely plnenia Zmluvy alebo aby sa na základe žiadosti Používateľa vykonali opatrenia pred uzatvorením Zmluvy, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“). Používateľ poskytuje TRANSPORTLY osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu potrebnom pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy. TRANSPORTLY bude osobné údaje dotknutej osoby spracúvať po dobu trvania Zmluvy; po ukončení Zmluvy bude TRANSPORTLY spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len ak je to nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania, najmä pre potreby fakturácie, prijímania a evidencie platieb, vybavovania sťažností a uplatnenia práv a plnenia povinností v zmysle Nariadenia EÚ a osobitných právnych predpisov. TRANSPORTLY je ďalej oprávnený osobné údaje dotknutej osoby spracúvať na účely riadneho plnenia právnych povinností TRANSPORTLY podľa Nariadenia EÚ a osobitných predpisov, a to na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ a na účely oprávnených záujmov TRANSPORTLY, ktorými je najmä informovanie zákazníkov o nových verziách a ich aktualizáciách, technických prestávkach, údržbe systému a novinkách v produktovom portfóliu TRANSPORTLY prostredníctvom newsletterov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ, vždy však len v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s Nariadením EÚ. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní osobných údajov určenými dotknutým osobám, zverejnenými na www.Transportly.eu, poskytnutím ktorých si TRANSPORTLY splnil svoju informačnú povinnosť prevádzkovateľa pri získaní osobných údajov dotknutej osoby v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia EÚ.

V prípade, ak bude Používateľ pri používaní Aplikácie a jej funkcionalít do Aplikácie zadávať alebo TRANSPORTLY inou formou poskytovať alebo priamo či nepriamo sprístupňovať osobné údaje tretích fyzických osôb (dotknutých osôb), Používateľ bude v danom vzťahu vystupovať v právnom postavení prevádzkovateľa a TRANSPORTLY v právnom postavení sprostredkovateľa. Bližšia úprava právnych vzťahov Používateľa ako prevádzkovateľa a TRANSPORTLY ako sprostredkovateľa bude predmetom zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia EÚ, ktorá sa uzatvára súčasne so Zmluvou. Používateľ vyhlasuje, že disponuje riadnym právnym základom na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb v zmysle Nariadenia EÚ a je si vedomý svojich povinností ako prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia EÚ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ sa vyhlásenie Používateľa podľa predchádzajúcej vety ukáže ako nepravdivé alebo sa takým stane a v tejto súvislosti budú TRANSPORTLY uložené akékoľvek sankcie, Používateľ sa zaväzuje TRANSPORTLY v plnej miere odškodniť a nahradiť TRANSPORTLY akékoľvek súvisiace náklady.

V prípade, že Vám niektoré informácie týkajúce sa spracúvania alebo ochrany osobných údajov nie sú jasné, či k nim máte akékoľvek dotazy či pripomienky, kontaktujte TRANSPORTLY na e-mailovej adrese info@transportly.eu pred potvrdením týchto VOP a dokumentu Informácie o spracúvaní osobných údajov určené dotknutým osobám.

6. KOMUNIKÁCIA

Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním Aplikácie alebo so Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty bez elektronického podpisu.

TRANSPORTLY Vám bude zasielať elektronickú poštu na e-mailovú adresu zadanú v rámci registrácie k Aplikácii. Vy môžete zasielať elektronickú poštu TRANSPORTLYu na e- mailovú adresu info@transportly.eu. Elektronická pošta sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na e- mailovú adresu podľa tohto odseku.

Zaväzujete sa oznamovať nám bez zbytočného odkladu všetky zmeny údajov zadaných v rámci registrácie k Aplikácii. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok nemožnosť riadneho plnenia práv a povinností zo Zmluvy a predstavuje podstatné porušenie Zmluvy. V prípade, že v dôsledku takého porušenia povinnosti vznikne škoda, nesiete za takúto škodu zodpovednosť. TRANSPORTLY aj Používateľ sú oprávnení jednostranne meniť svoje kontaktné údaje, pričom takáto zmena je účinná dňom po doručení oznámenia o zmene druhej strane.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťah medzi Vami a TRANSPORTLY sa spravuje týmito VOP, Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).

TRANSPORTLY je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene Vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny VOP, a to uverejnením prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na Vašu e- mailovú adresu a zverejnením zmeny VOP na stránke www.Transportly.eu a/alebo v Aplikácii. Pokiaľ so zmenou VOP nebudete súhlasiť, oznámte nám túto skutočnosť najneskôr do 15 dní od jej uverejnenia; nesúhlas so zmenou VOP bude mať následky uvedené v ods.6 tohto článku. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou VOP sa má za to, že so zmenou VOP súhlasíte a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP dochádza zároveň k zmene Zmluvy, a to v súlade so zmenou VOP.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

K zániku Zmluvy dochádza:
vzájomnou dohodou.
vypovedaním Zmluvy z Vašej strany alebo zo strany TRANSPORTLY v zmysle bodu 5 tohto článku.
odstúpením od Zmluvy zo strany TRANSPORTLY v zmysle bodu 6 tohto článku.
V prípade, ak počas trvania Zmluvy dôjde k ukončeniu zmluvy o spracúvaní osobných údajov (uzavretej medzi Vami ako prevádzkovateľom a TRANSPORTLY ako sprostredkovateľom), zánikom zmluvy o spracúvaní osobných údajov dochádza súčasne k zániku Zmluvy.
V prípade, ak sa do Vášho používateľského konta neprihlásite najmenej 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Vy aj TRANSPORTLY ste oprávnení vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, a to výpoveďou zaslanou na e-mailovú adresu podľa článku 6 ods. 2 týchto VOP. Výpoveď nadobúda účinnosť a Zmluva zaniká uplynutím 30 dní od jej doručenia.

TRANSPORTLY je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak (i) sa dopustíte akéhokoľvek porušenia povinnosti zo Zmluvy alebo z týchto VOP, ktoré sa podľa týchto VOP považuje za podstatné porušenie Zmluvy, (ii) oznámite nám nesúhlas so zmenou VOP, alebo (iii) nastanú iné dôvody pre odstúpenie od Zmluvy podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,

Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k zániku Zmluvy počas Predplateného obdobia, zaplatené poplatky sa nevracajú.

Zdôrazňujeme, že v prípade neuhradenia príslušného poplatku za sprístupnenie Rozšírených funkcionalít po uplynutí Predplatného obdobia, budete môcť využívať opäť iba Základné funkcionality Aplikácie.

V prípade Zániku Zmluvy Vám bude Vaše používateľské konto prístupné ešte počas dvoch (2) mesiacov odo dňa zániku Zmluvy; po uplynutí tejto doby dôjde k nenávratnému zmazaniu Vášho konta a všetkého Obsahu. Odporúčame Vám v tejto lehote zabezpečiť si všetky Vaše údaje a dáta, ktoré ste vložili do Aplikácie, ako aj výstupy, ktoré boli na ich základe Aplikáciou vytvorené. Po uplynutí doby budú všetky tieto údaje, dáta a výstupy vymazané.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 08.07.2022.