Ogólne Warunki Handlowe Korzystania z Aplikacji „Transportly”

1. INFORMACJE OGÓLNE
**
Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych korzystania z aplikacji „
Transportly” (Aplikacja) jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków TRANSPORTLY i Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji (OWH**).

Niniejsze OWH stanowią projekt zawarcia umowy przedłożony przez TRANSPORTLY zgodnie z § 43a ustawy nr 40/1964 Zb. U. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (Kodeks cywilny) Państwu jako Użytkownikowi. Poprzez wprowadzenie wymaganych danych przy rejestracji i akceptację warunków korzystania z Aplikacji poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego podanego w e-mailu rejestracyjnym zaakceptowali Państwo jako Użytkownik Aplikacji projekt TRANSPORTLY zgodnie z § 43c Kodeksu cywilnego, a tym samym między Państwem a Nami została zawarta umowa korzystania z Aplikacji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych OWH (Umowa) i zostali Państwo upoważnieni do korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszymi OWH.

TRANSPORTLY jest firmą handlową Transportly s. r. o. z siedzibą pod adresem: Tolstého 170/22, Koszyce - Sever 040 01, Republika Słowacka, REGON 53 692 462, wpisaną do rejestru handlowego Sądu Rejonowego Koszyce I, wydział Sro, sygn. 51258/V (TRANSPORTLY lub My). Na potrzeby niniejszych OWH przez działalność TRANSPORTLY rozumie się działania podejmowane w konkretnych przypadkach w imieniu TRANSPORTLY przez osoby do tego uprawnione.

Użytkownik to osoba prawna lub fizyczna, która jest użytkownikiem Aplikacji i która jest wskazana podczas rejestracji w serwisie transportly.eu jako „Użytkownik” (Użytkownik lub Państwo).

Wszelkie terminy pisane w niniejszych OWH wielką literą należy rozumieć w znaczeniu nadanym im w niniejszych OWH.

2. APLIKACJA
**
Aplikacja jest aplikacją internetową, która umożliwia przetwarzanie wprowadzonych przez Państwa treści na warunkach określonych w niniejszych OWH. Treści to wszystkie dane i informacje, które Użytkownik wprowadza w Aplikacji (
Treści**). Przetwarzanie to wykonywanie operacji na Treściach w zakresie i w sposób przewidziany i dozwolony przez Aplikację oraz jej funkcje.

Udzielenie upoważnienia do korzystania z Aplikacji oznacza świadczenie usługi, której przedmiotem jest udostępnienie Aplikacji i jej funkcji w określonym zakresie. Podstawowy zakres funkcji Aplikacji (Funkcje Podstawowe) jest oferowany nieodpłatnie; rozszerzony zakres funkcji Aplikacji (Funkcje Rozszerzone) jest oferowany odpłatnie, zgodnie z niniejszymi OWH. Bardziej szczegółowa specyfikacja Funkcji Podstawowych i Funkcji Rozszerzonych jest zawarta w Cenniku zgodnie z artykułem 3 punkt 1 niniejszych OWH.

Aplikacja jest dziełem autorskim TRANSPORTLY.

TRANSPORTLY udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej w czasie na czas trwania praw majątkowych, ale nie dłużej niż na czas trwania Umowy (korzystania z Aplikacji w zakresie Funkcji Podstawowych) oraz na Okres Subskrypcji zgodnie z artykułem 3 punkt 1 niniejszych OWH (korzystania z Aplikacji w zakresie Funkcji Rozszerzonych).

Licencji udziela się na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami określonymi w niniejszych OWH oraz w instrukcji korzystania z Aplikacji (Instrukcja). Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Aplikację ani wprowadzania w niej zmian, z wyjątkiem modyfikacji, których zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie można wykluczyć; naruszenie wskazanego obowiązku będzie uważane za istotne naruszenie Umowy.

Licencji na korzystanie z Aplikacji w zakresie Funkcji Podstawowych udziela się nieodpłatnie. Licencji na korzystanie z Aplikacji w zakresie Funkcji Rozszerzonych udziela się za opłatą zgodnie z art. 3 niniejszych OWH.

3. OPŁATY I WARUNKI PŁATNOŚCI
**
Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z Funkcji Rozszerzonych, mogą je Państwo zamówić bezpośrednio przez Aplikację, za opłatą zgodną z cennikiem opublikowanym na stronie transportly.eu oraz w samej Aplikacji (
Cennik). Cennik określa wysokość opłat za dostęp do Funkcji Rozszerzonych na określony czas (Okres Subskrypcji**). Jednostką Okresu Subskrypcji jest jeden miesiąc, a najkrótszy Okres Subskrypcji to jeden miesiąc (tj. 30 dni kalendarzowych).

Opłata za dostęp do Funkcji Rozszerzonych jest opłatą za udzielenie licencji na te funkcje.

Funkcje Rozszerzone udostępnimy Państwu natychmiast po złożeniu zamówienia na udzielenie dostępu do Funkcji Rozszerzonych za pośrednictwem Aplikacji i uiszczeniu stosownej opłaty za udostępnienie Funkcji Rozszerzonych na Okres Subskrypcji, pod warunkiem należytego wypełniania przez Państwa zobowiązań wynikających z niniejszych OWH. Opłatę za dostęp do Funkcji Rozszerzonych mogą Państwo uiścić, przelewając stosowną kwotę na konto TRANSPORTLY, którego numer zostanie do Państwa przesłany wraz z innymi danymi niezbędnymi do dokonania płatności na adres e-mail podany podczas rejestracji w Aplikacji, po złożeniu zamówienia. Opłata zostaje uznana za wniesioną w momencie zaksięgowania pełnej kwoty na koncie TRANSPORTLY.
Należy pamiętać, że jeżeli Użytkownik nie wniesie stosownej opłaty za dostęp do Funkcji Rozszerzonych, po upływie Okresu Subskrypcji będzie mógł ponownie korzystać wyłącznie z Funkcji Podstawowych Aplikacji.

Po otrzymaniu stosownej opłaty zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu TRANSPORTLY wystawi dokument księgowy (fakturę) za udzielenie dostępu do Funkcji Rozszerzonych.

Zawierając Umowę, Użytkownik wyraża zgodę, aby firma Transportly wystawiała wszystkie dokumenty księgowe za korzystanie z Aplikacji w formie faktur elektronicznych, które będą przesyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w Aplikacji. Faktura elektroniczna to pełnoprawny dokument księgowy do celów podatkowych.

TRANSPORTLY zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Za powiadomienie Użytkownika o zmianie Cennika uważa się moment opublikowania Cennika w serwisie transportly.eu i w Aplikacji. Zmiany Cennika nie będą miały wpływu na uiszczone już opłaty oraz Okres Subskrypcji, który był opłacony przed publikacją zmiany Cennika.

**4. GWARANCJE I OŚWIADCZENIA
**
TRANSPORTLY udostępnia Aplikację i jej funkcje „takie, jakie są”.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja i jej funkcje są przeznaczone i zaprojektowane przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców, zwłaszcza właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Aplikacja nie jest przeznaczona dla konsumentów lub podmiotów podlegających specjalnym regulacjom (np. banki). Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że udzielenie upoważnienia do korzystania z Aplikacji nie jest równoznaczne ze świadczeniem usług adwokatów, doradców podatkowych czy księgowych, a Aplikacja i jej funkcje nie zastępują usług adwokatów, doradców podatkowych czy księgowych.

Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja nie jest przeznaczona do przetwarzania Treści, które ze względu na swój charakter podlegają przepisom szczególnym (np. Treści podlegające ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, Treści chronione jako tajemnica bankowa, tajemnica podatkowa, informacje niejawne itp.), oraz że Użytkownik wprowadza Treści do Aplikacji na własne ryzyko i odpowiedzialność; TRANSPORTLY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści.

TRANSPORTLY oświadcza, że zapewni odpowiedni poziom zabezpieczenia Treści przed ich usunięciem, utratą, nieuprawnionym modyfikowaniem lub innymi uszkodzeniami, a także przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Firma TRANSPORTLY nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że dostarczane przez nią zabezpieczenie Treści jest zgodne z obowiązkami, których należy przestrzegać podczas przetwarzania Treści podlegających przepisom szczególnym w rozumieniu poprzedniego ustępu niniejszych OWH. Użytkownik zobowiązany jest do przechowywania danych i informacji wprowadzonych do Aplikacji oraz wszystkich danych pochodzących z Aplikacji własnymi środkami (tj. w inny sposób niż za pośrednictwem Aplikacji), tak aby po jego stronie nie doszło do żadnych szkód, np. z powodu utraty lub uszkodzenia Treści w Aplikacji itp.

TRANSPORTLY oświadcza ponadto, że nie będzie nadużywać Treści dla własnej korzyści i nie udostępni ich osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których taki obowiązek wyniknie z ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub z prawomocnej i podlegającej wykonaniu decyzji organu publicznego, lub gdy będzie to niezbędne do prawidłowego stosowania oraz ochrony praw i uzasadnionych interesów TRANSPORTLY na mocy Umowy lub w związku z Umową.

TRANSPORTLY będzie przechowywać wprowadzone przez Użytkownika Treści w zdalnych repozytoriach w ramach Republiki Słowackiej, innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw będących stronami Traktatu ustanawiającego Europejski Obszar Gospodarczy, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania Treściami, że ma niezbędne zgody na przetwarzanie Treści w zakresie i formie wymaganych przez obowiązujące przepisy, a przetwarzanie Treści nie zagraża ani nie narusza praw Użytkownika lub uzasadnionych interesów i praw osób trzecich. Ponadto oświadcza, że wprowadzone przez niego podczas rejestracji dane są zgodne z prawdą, poprawne i kompletne, oraz że rejestracja Użytkownika i zawarcie Umowy nastąpiły w wyniku działań osoby upoważnionej do podejmowania czynności w imieniu Użytkownika. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym ustępie OWH, uważa się za aktualne przy każdorazowym korzystaniu z Aplikacji.

Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Użytkownika zgodnie z poprzednim ustępem OWH okaże się nieprawdziwe lub stanie się nieprawdziwe, w związku z czym dojdzie do zaistnienia jakichkolwiek roszczeń przeciwko TRANSPORTLY ze strony osób trzecich lub zostaną na nie nałożone sankcje przez władze publiczne, Użytkownik zobowiązuje się do wypłacenia TRANSPORTLY pełnego odszkodowania, w tym pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez TRANSPORTLY w wyniku zaistnienia takich roszczeń lub nałożenia takich sankcji lub w związku z nimi. Złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z poprzednim ustępem OWH stanowi istotne naruszenie Umowy.

Biorąc pod uwagę fakt, że Funkcje Podstawowe są świadczone nieodpłatnie, TRANSPORTLY w odniesieniu do Funkcji Podstawowych nie udziela żadnej gwarancji ich dostępności lub jakości i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub wady Funkcji Podstawowych ani za szkody spowodowane ich użytkowaniem; Użytkownik przyjmuje do wiadomości powyższe fakty i korzysta z Funkcji Podstawowych na własną odpowiedzialność.

TRANSPORTLY oświadcza, że ​​Funkcje Rozszerzone będą świadczone w jakości, której można racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę ich charakter, cel, opłatę za ich udostępnienie oraz warunki korzystania z Aplikacji zgodnie z niniejszymi OWH. W przypadku błędów lub usterek Funkcji Rozszerzonych, Użytkownik wyraża zgodę na ograniczenie swoich roszczeń do usunięcia takich błędów lub usterek, przy czym ich usunięcie będzie miało miejsce w rozsądnym czasie i w sposób określony przez TRANSPORTLY, przede wszystkim poprzez aktualizację danej funkcji lub udostępnienie nowszej wersji Aplikacji; inne przepisy prawa Republiki Słowackiej dotyczące odpowiedzialności za wady nie mają zastosowania. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że maksymalna wysokość szkody, jaką można przewidzieć w momencie zawarcia Umowy jako możliwą konsekwencję naruszenia obowiązków ze strony TRANSPORTLY lub którą można przewidzieć, biorąc pod uwagę fakty, które są Użytkownikowi znane w momencie zawarcia Umowy lub które pozna podczas użytkowania, to kwota równa wysokości opłaty za dane funkcje na Okres Subskrypcji, w którym może dojść do zaistnienia szkody. Użytkownik wyraża zgodę na to, że szkoda przekraczająca szkodę określoną w poprzednim zdaniu nie będzie podlegać rekompensacie.

**5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
**
Jeżeli przed zawarciem Umowy lub w ramach jej wykonywania Użytkownik przekaże TRANSPORTLY jako administratorowi swoje dane osobowe (jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną) lub dane osobowe innej osoby fizycznej (osoby upoważnionej do działania lub wykonywania określonych uprawnień wynikających z Umowy w imieniu i na rzecz Użytkownika), zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”, TRANSPORTLY będzie przetwarzać dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w celu wykonywania Umowy lub podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem Umowy, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 litera b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem UE”). Użytkownik przekazuje TRANSPORTLY dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy. TRANSPORTLY będzie przetwarzać dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przez okres obowiązywania Umowy; po rozwiązaniu Umowy TRANSPORTLY będzie przetwarzać dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania, w szczególności do wystawiania faktur, przyjmowania i rejestracji płatności, obsługi reklamacji oraz wykonywania praw i obowiązków wynikających z Rozporządzenia UE i przepisów szczególnych. Firma TRANSPORTLY jest również uprawniona do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w celu prawidłowego wykonywania obowiązków prawnych TRANSPORTLY wynikających z Rozporządzenia UE i przepisów szczególnych, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 litera c) Rozporządzenia UE oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów TRANSPORTLY, polegających w szczególności na informowaniu klientów o nowych wersjach i ich aktualizacjach, przerwach technicznych, konserwacji systemu oraz nowościach w portfolio produktów TRANSPORTLY za pośrednictwem newsletterów zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f) Rozporządzenia UE, zawsze jednak wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z Rozporządzeniem UE. Użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przeznaczonymi dla osób, których dane dotyczą, zamieszczonymi na www.Transportly.eu, poprzez podanie których TRANSPORTLY wypełniło swój obowiązek informacyjny administratora w zakresie pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w rozumieniu art. 13 i 14 Rozporządzenia UE.

Jeżeli Użytkownik, korzystając z Aplikacji i jej funkcji, wprowadzi do niej lub w inny sposób przekaże TRANSPORTLY, lub bezpośrednio albo pośrednio udostępni dane osobowe osób trzecich (osób, których dane dotyczą), Użytkownik będzie miał status prawny administratora, a TRANSPORTLY będzie mieć status prawny podmiotu przetwarzającego. Bardziej szczegółowe uregulowanie stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem jako administratorem a TRANSPORTLY jako podmiotem przetwarzającym będzie przedmiotem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia UE, która zostaje zawarta w tym samym czasie co Umowa. Użytkownik oświadcza, że ​​dysponuje odpowiednią podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem UE, i jest świadomy swoich obowiązków jako administratora zgodnie z Rozporządzeniem UE i ustawą nr 18/2018 Zb. U. o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych ustaw. Jeżeli oświadczenie Użytkownika zgodnie z poprzednim zdaniem okaże się nieprawdziwe lub stanie się nieprawdziwe, w związku z czym zostaną na TRANSPORTLY nałożone jakiekolwiek sankcje, Użytkownik zobowiązuje się do wypłacenia TRANSPORTLY pełnego odszkodowania i zwrotu wszelkich związanych z zaistniałą sytuacją kosztów poniesionych przez TRANSPORTLY.

Jeżeli niektóre informacje dotyczące przetwarzania lub ochrony danych osobowych są dla Państwa niezrozumiałe lub macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi odnośnie do nich, należy skontaktować się z TRANSPORTLY pod adresem e-mail: info@transportly.eu przed potwierdzeniem niniejszych OWH i dokumentu Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przeznaczone dla osób, których dane dotyczą.

**6. KOMUNIKACJA
**
Wszelka komunikacja i wszelkie czynności prawne mające na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunków prawnych związanych z korzystaniem z Aplikacji lub z Umową, w tym wymagające formy pisemnej, będą odbywały się w drodze komunikacji na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej bez podpisu elektronicznego.

TRANSPORTLY będzie wysyłać pocztę elektroniczną ​​na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Aplikacji. Użytkownik może wysyłać pocztę elektroniczną do TRANSPORTLY na adres e-mail: info@transportly.eu. Pocztę elektroniczną uważa się za doręczoną następnego dnia po jej wysłaniu na adres e-mail zgodnie z niniejszym ustępem.

Użytkownik zobowiązuje się do powiadamiania nas bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach danych wprowadzonych podczas rejestracji w Aplikacji. Naruszenie tego obowiązku może skutkować niemożliwością należytego wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy oraz stanowi istotne naruszenie Umowy. Jeżeli w wyniku takiego naruszenia zaistnieje szkoda, za szkodę tę odpowiedzialność ponosi Użytkownik. TRANSPORTLY i Użytkownik mają prawo do jednostronnej zmiany swoich danych kontaktowych, przy czym zmiana ta wchodzi w życie następnego dnia po doręczeniu drugiej stronie zawiadomienia o niej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
**
Stosunki między Użytkownikiem a TRANSPORTLY są regulowane przez niniejsze OWH, Umowę i powszechnie obowiązujące przepisy prawa Republiki Słowackiej, w szczególności ustawę nr 513/1991 Zb. U. Kodeks handlowy z późniejszymi zmianami (
Kodeks handlowy**).

TRANSPORTLY ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych OWH w dowolnym momencie. Użytkownik będzie poinformowany o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, zwykle co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmiany OWH, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail Użytkownika i publikacji zmiany OWH na stronie www.Transportly.eu i/lub w Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmianą OWH, jest zobowiązany poinformować nas o tym nie później niż 15 dni od ich publikacji; niezgoda na zmianę OWH będzie miała konsekwencje określone w ust. 6 niniejszego artykułu. Po wygaśnięciu terminu na przesłanie sprzeciwu dotyczącego zmiany OWH uznaje się, że Użytkownik zgadza się na zmianę OWH, a zmienione OWH wchodzą w życie z dniem w nich określonym. Z dniem wejścia w życie zmiany OWH Umowa również ulega zmianie, zgodnie ze zmianą OWH.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Rozwiązanie Umowy następuje:
za obopólnym porozumieniem.
poprzez wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika lub TRANSPORTLY zgodnie z punktem 5 niniejszego artykułu.
poprzez odstąpienie od Umowy przez TRANSPORTLY zgodnie z punktem 6 niniejszego artykułu.
Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy zostanie rozwiązana umowa o przetwarzaniu danych osobowych (zawarta pomiędzy Użytkownikiem jako administratorem a TRANSPORTLY jako podmiotem przetwarzającym), rozwiązanie umowy o przetwarzaniu danych osobowych skutkuje jednocześnie rozwiązaniem Umowy.
Jeżeli Użytkownik nie zaloguje się na swoje konto przez co najmniej 24 kolejne miesiące.

Użytkownik i TRANSPORTLY są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyny, powiadamiając o tym pisemnie drogą mailową zgodnie z art. 6 ust. 2 niniejszych OWH. Wypowiedzenie wchodzi w życie, a Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od jego doręczenia.

Firma TRANSPORTLY jest uprawniona do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli (i) Użytkownik dopuści się naruszenia obowiązków wynikających z Umowy lub niniejszych OWH, które zgodnie z niniejszymi OWH są uważane za istotne naruszenie Umowy, (ii) powiadomi nas o swoim niewyrażeniu zgody na zmianę OWH, lub (iii) zaistnieją inne powody do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawodawstwem Republiki Słowackiej,

Należy pamiętać, że w przypadku rozwiązania Umowy w Okresie Subskrypcji uiszczone opłaty nie zostaną zwrócone.

Należy pamiętać, że jeżeli Użytkownik nie wniesie stosownej opłaty za dostęp do Funkcji Rozszerzonych, po upływie Okresu Subskrypcji będzie mógł ponownie korzystać wyłącznie z Funkcji Podstawowych Aplikacji.

W przypadku rozwiązania Umowy konto Użytkownika będzie dostępne jeszcze przez dwa (2) miesiące od daty rozwiązania Umowy; po upływie tego czasu konto Użytkownika i wszystkie znajdujące się na nim Treści zostaną trwale usunięte. Zalecamy Użytkownikowi zabezpieczenie wszystkich swoich danych oraz informacji, które wprowadził do Aplikacji, a także danych wyjściowych, które na ich podstawie zostały stworzone przez Aplikację. Po upłynięciu określonego czasu wszystkie wprowadzone dane, informacje oraz dane wyjściowe zostaną usunięte.

Niniejsze OWH wchodzą w życie z dniem 08.07.2022 .